Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie


Zawartość stron

Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zamieszkująca na terenie powiatu konińskiego z wyłączeniem miasta Konin może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności:
- gospodarczej w zrozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 • na wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej
w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
          W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 102) wraz z załącznikami.
          Osoba, która otrzyma środki z PFRON zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy.
          W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie w 2017 roku dotacje będą przyznawane w wysokości 20.000,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność.
 3. Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu.
 4. Zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 5. Przyrzeczenie koncesji (dotyczy działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 7. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej – skrócony BIZNESPLAN.
 8. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
 1. Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki.
 2. Popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność.
 3. Kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków.
 4. Uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy.
 5. Wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Uwaga: załączniki w poz. 4 i 5 składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Konińskiego  uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.
Niezbędne dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Formy zabezpieczenia zwrotu kwoty środków:
 1. Poręczenie (w tym poręczenie spółdzielni socjalnej).
 2. Weksel z poręczeniem wekslowym (awal).
 3. Gwarancja bankowa.
 4. Blokada rachunku bankowego.
 5. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku
  w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 102).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Danuta Komicz-Witulska Główny Specjalista  63 24 77 840  pup@pup.konin.pl 
Ewa Piasecka Specjalista ds. rozwoju zawodowego  63 24 77 840  pup@pup.konin.pl
Załączniki
Formularz de minimis
Oświadczenie
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Regulamin określający zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę